Verslag vergadering enquête Zandheuvel

Onlangs kwam de commissie wonen van de Stadsraad samen met wethouder Klein van Gemeente West-Betuwe. In deze vergadering zijn de resultaten van de enquête over het terrein van de voormalige Zandheuvel besproken en heeft de Stadsraad een advies uitgebracht over de bestemming van deze grond. De Stadsraad heeft aangegeven dat de bevolking van Asperen het terrein uitermate geschikt vindt voor woningbouw. En in het bijzonder dat men een CPO project voor het terrein een goed idee vindt en dat sociale huur bijna net zo goed gewaardeerd werd. De resultaten van het onderzoek komen sterk overeen met de ideeën van de gemeente over het terrein van de voormalige Zandheuvel: een combinatie van een CPO project en sociale huur.

Een eerste concrete stap die nu gezet wordt is het inschakelen van een extern bureau voor stedenbouwkundige verkenning. Er wordt dan gekeken hoeveel huizen er gebouwd kunnen worden op het terrein, waarbij rekening gehouden wordt met bepaalde eisen vanuit de gemeente. U moet hierbij denken aan bijvoorbeeld parkeergelegenheid en groenvoorzieningen. Voor de Kerst zet de gemeente hierin de eerste stap, door of zelf contact te leggen met een bureau of de Stadsraad aan een bureau te koppelen. We houden u op de hoogte van alle ontwikkelingen.

Een volgende stap is dat er begin 2022 een informatie-avond over CPO projecten georganiseerd wordt voor geïnteresseerden. Op deze avond komt informatie aan bod over wat er allemaal bij een CPO project komt kijken, wat er allemaal geregeld moet worden en met wat voor een tijdspad rekening gehouden moet worden. Zodra er meer bekend is over een informatie-avond, plaatsen we dit op onze website en Facebook.

In het gesprek met de wethouder kwamen ook de verdere planning rond woningbouw in Asperen aan bod. Op 8, 9 en 15 december was er de mogelijkheid voor potentiële om het oude Gemeentehuis te bezichtigen. Belangstellenden kunnen tot 27 januari 2022 13.00 uur een bod uitbrengen en een plan indienen. Ook het terrein rond de molen is besproken. De molen wordt indien mogelijk opgeknapt en er wordt een aantal woningen gerealiseerd.

Uitkomst enquête Zandheuvel

Afgelopen september heeft Stadsraad Asperen een enquête verspreid om te onderzoeken wat de beste bestemming is voor het terrein van de voormalige basisschool De Zandheuvel aan de Bijdendijkstraat. In totaal hebben 297 mensen gereageerd. Iedereen enorm bedankt voor de moeite!

Omdat veel inwoners van Asperen woningbouw erg belangrijk vinden, richtte de enquête zich op een aantal mogelijke vormen van woningbouw. Er was ook ruimte voor andere ideeën en initiatieven. De Stadsraad heeft alle resultaten zorgvuldig bekeken en brengt u hier graag van op de hoogte.
Een groot deel van de deelnemers aan het onderzoek (71%) vindt het een goed idee om de grond aan de Bijdendijkstraat te gebruiken voor woningbouw. Daarbij kwam naar voren dat Asperen de grootste voorkeur geeft aan een Collectief particulier opdrachtgeverschap (CPO). Iets minder voorkeur was er voor sociale woningbouw. Woningbouw via een projectontwikkelaar werd het minst  gewaardeerd. Ruim 30% van de inwoners gaf zelfs aan woningbouw via een projectontwikkelaar een heel slecht idee te vinden.
Een veel gemaakte opmerking is dat mensen het terrein geschikt vinden voor woningbouw voor starters en seniorenwoningen. Daarnaast werd ook vaak de wens uitgesproken dat er op het terrein ook ruimte gemaakt wordt voor een park of openbaar groen en parkeergelegenheid.
We leggen alle conclusies van het onderzoek op zeer korte termijn voor aan de gemeente West-Betuwe. Zodra er ontwikkelingen zijn, brengen we u hier zo snel mogelijk van op de hoogte.

Heeft u vragen over de resultaten van de enquête, of wil u meer weten over de opvolging ervan? Neem gerust via de mail contact met ons op: info@stadsraad-asperen.nl.

Herinrichting Voorstraat en Stadswal

 

Een deel van de straten in oud-Asperen is aan vervanging toe. De bestrating en het riool zijn op sommige plekken verouderd. De gemeente kijkt naar verbeteringen en mogelijkheden op het gebied van verkeer, groen en riool. Zo nemen ze snelheidremmende maatregelen, verbeteren parkeervoorzieningen en kijken ze naar duurzaamheid en klimaat. Om een goede en keuzes te maken, werkt de gemeente aan een visie voor de openbare ruimte van de oude kern. Er wordt voor heel oud-Asperen een visie voor de openbare ruimte gemaakt. Dat doen ze graag samen met inwoners. Hiervoor is er een Klankbordgroep in het leven geroepen.

De Klankbordgroep is bijeengekomen op 19 en 26 oktober. Ook voor 2 november 2021 staat er nog een bijeenkomst gepland. Zij zijn benaderbaar voor op- en aanmerkingen van medebewoners inzake het Project Herinrichting Voorstraat en Stadswal. Voor meer informatie kunt u ook terecht op de website van gemeente West Betuwe.

De Klankbordgroep bestaat uit:

Rob Huijsman
Achterstraat 15

Hetty Janssen
Minstraat 9

Jos Karssemeijer
Zevenhuizenseweg

Kees ’t Lam
Visserdijk 7

Frank van Oosterhout
Vrouw Elburgstraat 13a

 

Taco Reus
Voorstraat 56

Rafael Ruiz Ojeda
Voorstraat 89

Floor Verweij
Stadswal 15

Tom van der Zwan
Middelweg  57

Dirk Amens
Oranjewal  7

 

Luuk Arlar
Voorstraat 14

Melvin Colle
Stadswal 20

Joeri Donker
Hoge Minstraat

Bert van Driesten
Voorstraat 41

Roel de Graaf
Middelweg